Can't see this email? View it online
 
 
 
Llwyn Celyn Cylchlythyr Newyddion/Newsletter
Hydref/October 2017
 
50th Anniversary
 
 
Search & book Support us
 
Events & Open Days News Contact us
 
The scaffolding removed from Llwyn Celyn
 
Fine summer weather allows external joinery repairs to be completed
 

Dyddiad newydd ar gyfer Llwyn Celyn
Cawsom ein siomi’n gynharach eleni wrth ddysgu bod yr ymdrechion i ddyddio’r adeilad trwy gyfrwng dendrocronoleg (dyddio coed trwy ddadansoddi cylchoedd y boncyff) wedi methu â chael hyd i ddyddiad a oedd yn cyfateb i’r samplau. Ond yn lle digalonni penderfynom roi cynnig nid yn unig ar ddyddio carbon, ond hefyd ar dechnoleg ddyddio isotopau ocsigen a ddefnyddir gan dîm arloesol o Brifysgol Abertawe.  Bu’r canlyniad yn syndod i bawb. Roeddem wedi pennu dyddiad o gwmpas 1480 i Lwyn Celyn ar sail yr arddull pensaernïol; roedd hyn yn gredadwy, gan mai dyna’r adeg yr ymgyfunodd Priordy Llanddewi Nant Hodni â’i chwaerdy yng Nghaerloyw. Ond yn ôl y canlyniadau diweddaraf, roedd yr adeilad wedi ymddangos tua 1420. Golyga hyn mai Llwyn Celyn yw un o’r adeiladau preswyl hynaf sydd wedi goroesi yng Nghymru, a’i fod yn enghraifft o’r ailadeiladu adferol a gyflawnwyd yn sgil dinistr blynyddoedd gwrthryfel Glyn Dŵr. Rhaid inni ymchwilio ymhellach i ddysgu mwy am darddiad Llwyn Celyn yng ngoleuni’r dyddiad newydd hwn. 

A new date for Llwyn Celyn

Earlier this year, we were disappointed to find out that attempts to date the building using dendrochronology (tree ring analysis) had failed to find a date match for our samples.  However, undeterred, we agreed to proceed with carbon dating and to ground breaking oxygen isotope dating conducted by a team from Swansea University.  The results were a surprise to us all.  We had previously dated Llwyn Celyn stylistically  to c1480, also plausible as the date when Llanthony Priory merged with its sister house in Gloucester. Instead the latest results tell us that the building was built around 1420.  This makes Llwyn Celyn one of the oldest surviving domestic buildings in Wales, built as part of the  reconstruction after the devastation of the Glyn Dwr rebellion. We now need to carry out further research to discover more about  Llwyn Celyn's origins in the light of this new date. 

Datblygiadau dros yr haf 
Mae’r broses araf o blastro waliau mewnol y prif dŷ wedi parhau trwy’r haf.  Rydym wedi defnyddio plastr calch traddodiadol ar bob pared, gan osod tair haen dros ddelltennau hollt o bren derw neu ar y gwaith maen ei hun. Mewn mannau mwy dyrys, rhwng trawstiau’r to a distiau’r llawr, rydym wedi gosod delltennau metel sy’n cynnal haen deneuach o blastr ffibrog. Buom yn arbrofi hefyd gyda phaent o wahanol liwiau – proses gyffrous iawn sy’n bywiogi’r mannau mewnol ledled y tŷ.  

Ar ôl gorffen yr holl waith atgyweirio ar do’r prif dŷ, mae ein seiri wedi troi eu sylw at do Tŷ’r Anifeiliaid, yn ogystal â chyflawni gwaith atgyweirio godidog ar gapanau cerfiedig y drysau canoloesol. Mae gwaith wedi dechrau bellach hefyd ar y Sgubor Ddyrnu. Mae’r waliau wedi symud allan o’u lle yn raddol gyda thraul amser, gan agor craciau dwfn yn y gwaith maen. Er iddynt gael eu diogelu erbyn hyn, mae angen cyflawni cryn dipyn o waith tanategu cyn inni ddechrau meddwl am gyfarparu’r tu mewn ar gyfer amrywiaeth o ddibenion cymunedol.

Summer progress 
Over the summer months the slow process of plastering the internal walls in the main house has continued.  We have used a traditional lime plaster on all the walls, applied in three coats over split oak laths or directly onto stonework.  In trickier areas, between roof rafters and floor joists, we have used a metal lath to support a thinner coat of fibrous plaster.  We have also been experimenting with paint colours – a very exciting process which brings all the internal spaces to life.  

After finishing all the roof repairs to the main house, our carpenters have been busy looking at the Beast House roof and also doing some fine repair work to the carved medieval door heads. Work is also now starting on the Threshing Barn. Over time its walls have shifted, creating deep cracks in the masonry.  The walls have been secured but there is much underpinning to be done before we can begin to ‘kit-out’ the interior ready for a variety of different community uses.

Treftadaeth wrth ei Gwaith
Cynhaliwyd ein hwythnos Treftadaeth wrth ei Gwaith olaf eleni ar ddiwedd mis Medi.  Daeth grŵp arall o ryw 20 o wirfoddolwyr – llawer ohonynt am yr ail dro – i Lwyn Celyn, i weithio’n galed anhygoel ochr yn ochr â thîm o gwmni Tŷ Mawr Lime, ynghyd â’r adeiladwyr waliau cerrig sychion lleol John a Luke. I ddarllen adroddiad llawn am ein Hwythnosau Treftadaeth wrth ei Gwaith eleni, cliciwch yma.

Heritage at Work
Our final Heritage at Work week took place at the end of September.  Another group of around 20 volunteers, many of whom returned to Llwyn Celyn for a second time, worked incredibly hard alongside a team from Ty Mawr Lime and with local dry stone wallers John and Luke.  For a full report about our Heritage at Work Weeks this year, please click here.

 

 
 
 
 
 
 
Volunteers helping to tidy walls in the Sheep Yard
 
 
 
 
 
Small carved mouse found in the Beast House
 
 
 
 
Volunteers at work during Heritage at Work
 
 
     
     
 
Join us on social media for news, competitions and photography:
 
 
 
 
 
 
The Landmark Trust, Shottesbrooke, Maidenhead, Berkshire SL6 3SW
Charity registered in England & Wales 243312 and Scotland SC039205

Want to unsubscribe or change your details?